معرفی رییس دفتر

ئاسرین فخر

دکتری زبان و ادبیات اننگلیسی

مشاوره رئیس  در امور  زنان و خانواده

a.fakhr@kub.ac.ir

معرفی دفتر

 

دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه کوثر در تیر ماه سال 1399 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده و با استعانت از پروردگار و عنایات ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حسینی به حوزه مشکلات و مسائل بانوان، تلاش میکند در راستای خدمت به بانوان ایران عزیز گام بردارد.