×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

پورتلت‌های تو در تو

به‌منظور انتخاب اعضای هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب مشترک دانشگاه کوثر و مجتمع آموزش عالی اسفراین در تیرماه ۱۳۹۴، با استقلال از دانشگاه بجنورد شروع به‌کار نمود

 

بر اساس مصوبه جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ و ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۴ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (ماده ۵ آیین نامه هیأت عالی جذب)، شرح وظایف این هیأت به شرح زیر است:

       ۱- شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي؛

۲- انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه؛

۳- تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي-آزمايشي، رسمي-قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه؛

۴- اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي؛

۵- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي؛

۶- ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتين.

بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه هیأت عالی جذب، ترکیب اعضای این هیأت به شرح زیر است:

۱- رئيس هيأت اجرايي جذب

نام و نام خانوادگي: علیرضا حسینی

۲- مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري هیأت

نام و نام خانوادگي: سید مرتضی موسوی جاجرمی

۳- دبير و عضو هيأت

نام و نام خانوادگي: مصطفی حیدری

۴- عضو هيأت

نام و نام خانوادگي: زهرا براتی سده

۵- عضو هيأت

نام و نام خانوادگي: محمد رضا غلامی

۶- عضو هيأت

نام و نام خانوادگي: امید ایزانلو

۷- عضو هيأت

نام و نام خانوادگي: حبیب‌اله صفری

۸- عضو هیأت

نام و نام خانوادگي: محمد حاتمی

۹- عضو هیأت

نام و نام خانوادگي: ابراهیم کنعانی

 

نمایشگر یک مطلب

كليه امور اجرايي جذب اعم از اعلام فراخوان عمومي جذب، دريافت تقاضای همکاری، تشكيل پرونده، پاسخگويي به متقاضيان و ... توسط دبيرخانه هيأت اجرايي جذب انجام خواهد شد. رئيس هيأت اجرايي جذب موظف است در اولين فرصت نسبت به تشكيل دبيرخانه با امكانات و تجهيزات مناسب و مكانيزه اقدام نموده و رئيس این دبيرخانه را تعيين نمايد.

جهت استخدام اعضای هیأت علمی، دو فراخوان سراسری در سال از طریق وب‌سایت وزارت علوم با عناوین فراخوان سراسری جذب هیأت علمی بهمن و شهریور ماه برگزار می‌شود که مراحل این فراخون‌های متمرکز به‌صورت زیر است:

۱. دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان؛

۲. بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب؛

۳. تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کمیته‌های بررسی توانایی‌‌های علمی و صلاحیت عمومی؛

۴. تشکیل جلسات کارگروه‌های بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی و ارسال نتایج به دبیرخانه جذب؛

۵. ارسال نتایج حاصل از کارگروه‌های علمی و صلاحیت عمومی از دبیرخانه به هیأت اجرایی جذب؛

۶. اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب؛

۷. ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته‌اند به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم؛

۸. اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیأت مرکزی جذب وزارت علوم و اعلام نتیجه به دانشگاه؛

۹. اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی.

نمایشگر یک مطلب

الف- کارگروه بررسی توانایی علمی

به‌منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب اعم از متقاضیان استفاده از راتبه (بورسیه)، طرح سربازی، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی-‌آزمایشی و یا رسمی‌-آزمایشی به رسمی-‌قطعی و...، کارگروه بررسی توانایی علمی حسب تخصص‌ زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل می‌شود. ترکیب اعضای هر کارگروه به‌صورت زیر است:

۱- رئیس دانشکده مربوطه و یا معاون آموزشی؛

۲- مدیر گروه آموزشی مربوطه؛

۳- حداقل دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی با انتخاب هیأت اجرایی جذب که حسب پرونده برای حضور در جلسه کارگروه دعوت می‌شوند.

۴- یک نفر از اعضای هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیأت که باید از اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه باشد.

*اعضای هر کارگروه با نظر و تأیید هیأت اجرایی جذب و حکم رئیس هیأت به‌مدت ۲ سال منصوب می‌شوند. *اعضای هر کارگروه پس از بررسی‌های لازم، نتیجه بررسی توانایی علمی متقاضیان را در فرم‌های مربوطه تکمیل نموده و توسط نماینده هیأت اجرایی جذب جهت اتخاذ تصمیم به‌صورت محرمانه به هیأت اجرایی جذب ارائه خواهند نمود.

ب- کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به‌منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب اعم از متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، طرح سربازی، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی-‌آزمایشی و یا رسمی‌-آزمایشی به رسمی-‌قطعی و...، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با ترکیب ذیل زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل خواهد شد:

۱- نماینده رئیس دانشگاه؛

۲- نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛

۳- سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی گزینش با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب برای مدت ۳ سال منصوب می‌شوند.

نمایشگر یک مطلب

  • رئیس دبیرخانه جذب هیأت علمی

نام و نام خانوادگی: دکتر نسترن پارسافرد

تخصص: شیمی-گرایش شیمی فیزیک

ایمیل: Jazb@kub.ac.ir

تماس: ۱۲۷-۳۲۴۱۳۸۳۱ ۰۵۸

 

 

 

 

 

 

  • کارشناس دبیرخانه جذب هیأت علمی

 

نام و نام خانوادگی: امید دلارام

ایمیل: Kub.ac.ir@chmail.ir

تماس: ۱۲۸-۳۲۴۱۳۸۳۱ ۰۵۸