معرفی هیأت اجرایی جذب

 

رئیس دبیرخانه جذب هیأت علمی

 

     نام و نام خانوادگی: دکتر معصومه مؤذن سرخی
     تخصص: فیزیک گرایش ذرات بنیادی
     ایمیل: Jazb@kub.ac.ir
     تماس: 128-32413831-058

 

 

 

کارشناس مسئول دبیرخانه جذب هیأت علمی

 

     نام و نام خانوادگی: امید دلارام
     ایمیل: kub.ac.ir@chmail.ir
     تماس: 128-32413831-058