نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط مستقیم با رئیس گروه نظارت و ارزیابی

شما می‌توانید از طریق لینک زیر  هرگونه  نظر، درخواست، انتقاد، شکایت و یا تقدیری را به صورت مستقیم و محرمانه با رئیس گروه نظارت و ارزیابی مطرح کنید:

http://yon.ir/kubEval