نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو

ارزیابی آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو

 

فرایند ارزیابی به منظور ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو در ابعاد مختلف، اعم از روش تدریس، شئون مدرسی، توان اداره کلاس، توان علمی، علاقه‌مندی به امر آموزش و رعایت مقررات آموزشی صورت میگیرد.

یافتههای حاصل از نتایج ارزیابی دانشجویان هر ساله در موارد متعددی مانند ارتقا، تبدیل وضعیت، تمدید قرارداد، فرصت مطالعاتی، انتخاب استاد نمونه و انتخاب مدیرگروه مورد استفاده قرار میگیرد. ضمن اینکه ارزیابیهای دانشجویی پیامدهایی از قبیل تذکر شفاهی، تذکر کتبی و برگزاری جلسات تخصصی و کارگاه آموزشی را نیز به همراه دارد.

اطلاع رسانی در خصوص زمان و بازه ارزیابی در چند نوبت و از طریق درج اطلاعیه در پرتال دانشگاه، پرتال دانشجویی، بنر، سیستم پیامکی و همچنین از طریق مسئولین دانشکدهها انجام میشود.

این ارزشیابی‌ها کاملاً محرمانه انجام می‌شوند و اطلاعات مربوط به کاربرگهای تکمیل شده توسط دانشجویان در هر درس، به صورت یکجا در بانک اطلاعاتی ذخیره می‌کند. مدرسین  میتوانند میانگین نمره ارزیابی خود در هر درس را مشاهده نمایند. بر این اساس، تا زمانی که نمره آزمون پایان نیمسال دانشجویان توسط مدرس به تأیید نهایی نرسیده باشد، امکان مشاهده نتیجه ارزیابی برای مدرسین، مدیران گروه و معاون آموزشی فراهم نمیشود.