نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای شورای نظارت دانشگاه

 

1

آقای دکتر علیرضا حسینی

رئیس شورا

2

خانم دکتر زهرا قلعه‌نوی

دبیر شورا

3

خانم دکتر زهرا براتی سده

نایب رئیس شورا

4

آقای دکتر ابراهیم کنعانی

عضو شورا- حقوقی

5

آقای دکتر رمضانعلی نادری مایوان

عضو شورا- حقوقی

6

خانم مهندس لیلا شعبانی

عضو شورا- حقوقی

7

آقای دکتر محمد غفوری‌فر

عضو شورا- حقیقی

8

آقای دکتر محمدرضا بقائی‌پور

عضو شورا- حقیقی