نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: الهه سادات ربانی

سمت: کارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضیات

شماره  تماس: ۰۵۸-۳۲۲۶۲۴۵۸

نام و نام خانوادگی: آیلر سلیمانی

سمت: کارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر

شماره  تماس: ۰۵۸-۳۲۲۶۲۴۵۸

نام و نام خانوادگی: سمیه امیرآبادی

سمت: کارشناس امور بین الملل

مدرک تحصیلی: دکتری  آموزش زبان انگلیسی

شماره  تماس: 058-32413815