نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رییس دانشگاه

 

    نام و نام خانوادگی: علیرضا حسینی                                                                                         

                                                           

 

    سمت: رئیس دانشگاه 

 

   مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

 

   پست الکترونیک: Alirhosseyni@yahoo.com

  

  ورود به صفحه شخصی  رئیس دانشگاه