نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف دبیرخانه جذب

كليه امور اجرايي جذب اعم از اعلام فراخوان عمومي جذب، دريافت تقاضای همکاری، تشكيل پرونده، پاسخگويي به متقاضيان و ... توسط دبيرخانه هيأت اجرايي جذب انجام خواهد شد. رئيس هيأت اجرايي جذب موظف است در اولين فرصت نسبت به تشكيل دبيرخانه با امكانات و تجهيزات مناسب و مكانيزه اقدام نموده و رئيس این دبيرخانه را تعيين نمايد.