نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف دبیرخانه جذب

شرح وظایف دبیرخانه جذب


كليه امور اجرايي جذب اعم از اعلام فراخوان عمومي جذب، دريافت تقاضای همکاری، تشكيل پرونده، پاسخگويي به متقاضيان و ... توسط دبيرخانه هيأت اجرايي جذب انجام خواهد شد. رئيس هيأت اجرايي جذب موظف است در اولين فرصت نسبت به تشكيل دبيرخانه با امكانات و تجهيزات مناسب و مكانيزه اقدام نموده و رئيس این دبيرخانه را تعيين نمايد.