نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراحل جذب اعضای هیأت علمی

مراحل جذب اعضای هیأت علمی


جهت استخدام اعضای هیأت علمی، دو فراخوان سراسری در سال از طریق وب‌سایت وزارت علوم با عناوین فراخوان سراسری جذب هیأت علمی بهمن و شهریور ماه برگزار می‌شود که مراحل این فراخون‌های متمرکز به‌صورت زیر است:

۱. دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان؛

۲. بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب؛

۳. تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کمیته‌های بررسی توانایی‌‌های علمی و صلاحیت عمومی؛

۴. تشکیل جلسات کارگروه‌های بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی و ارسال نتایج به دبیرخانه جذب؛

۵. ارسال نتایج حاصل از کارگروه‌های علمی و صلاحیت عمومی از دبیرخانه به هیأت اجرایی جذب؛

۶. اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب؛

۷. ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته‌اند به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم؛

۸. اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیأت مرکزی جذب وزارت علوم و اعلام نتیجه به دانشگاه؛

۹. اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی.