نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام بانک ملی

وام بانک ملی


وام بانک ملی

پیرو تفاهم نامه منعقده با بانک ملی، تسهیلات جعاله رفع نیازهای اساسی خانوار به اعضای هیات علمی و به اعضای غیر علمی در چارچوب مقررات و قوانین جاری بانک به شرح ذیل اعطا می گردد. متقاضیان جهت دریافت این تسهیلات تقاضای خود را از طریق سامانه برای مشاور رفاهی ارسال فرمایند.

  • وام جعاله و رفع نیاز های اساسی خانوار، تا سقف 600 میلیون ریال برای اعضای هیات علمی با سود 12 درصد با مدت باز پرداخت 60 ماه
  • وام جعاله و رفع نیاز های اساسی خانوار، تا سقف 500 میلیون ریال برای اعضای غیر علمی با سود 12 درصد با مدت باز پرداخت 60 ماه
  • وام جعاله و رفع نیاز های اساسی خانوار تا سقف 500 میلیون ریال برای اعضای هیات علمی و غیر علمی با سود 18 درصد و باز پرداخت 36 ماهه