نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظایف هیأت اجرایی جذب

بر اساس مصوبه جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ و ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۴ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (ماده ۵ آیین نامه هیأت عالی جذب)، شرح وظایف این هیأت به شرح زیر است:

       ۱- شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي؛

۲- انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه؛

۳- تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي-آزمايشي، رسمي-قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه؛

۴- اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي؛

۵- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي؛

۶- ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتين.